Re: [贈送] 輪椅、助行器已刪文

看板Kaohsiung (高雄)作者 (Ethan risky)時間1月前 (), 編輯推噓1(102)
留言3則, 3人參與, 1月前最新討論串2/2 (看更多)
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.249.146.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Kaohsiung/M.1656400797.A.634.html

06/28 15:39, 1月前 , 1F
好哦
06/28 15:39, 1F

06/28 15:50, 1月前 , 2F
???
06/28 15:50, 2F

06/28 17:42, 1月前 , 3F
去排隊
06/28 17:42, 3F
文章代碼(AID): #1YkgkTOq (Kaohsiung)
文章代碼(AID): #1YkgkTOq (Kaohsiung)